Rättsområden

Familjerätt

Vårdnad om barn
Barnets föräldrar har gemensam vårdnad från barnets födsel om de är gifta med varandra. Om föräldrarna inte är gifta med varandra har modern ensam vårdnad.

Barnets bästa ska vara avgörande för domstolens beslut om vårdnad, boende och umgänge. Vid bedömningen av barnets bästa ska det fästas avseende vid risk för bl.a. övergrepp, bortförande och barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Hänsyn till barnets vilja tas med beaktande av barnets ålder och mognad.

Medling
Vid vårdnadstvister kan domstol på begäran av part förordna medlare eller så kan parter gemensamt på egen hand anlita medlare i en tvist.  Kunskap om rättsläget och erfarenhet av konfliktlösning ger goda förutsättningar för att en tvist kan lösas utan domstolsavgörande. Domstolsprocessen ökar spänningen mellan parterna, är ekonomiskt kostsam och tar mycket kraft och energi.

Bodelning
Makar ska vid skilsmässa dela lika på sina tillgångar med avdrag för skulder. Enskild egendom ingår inte i bodelningen. Enskild egendom kan uppkomma genom gåva eller arv eller så kan makarna själva genom äktenskapsförord bestämma att egendom skall vara makes enskilda. För sambor gäller helt andra regler och bodelningen berör i så fall bostad och bohag. Makar kan också genomgå en bodelning under pågående äktenskap.

Om makar efter äktenskapsskillnad eller sambor efter separation inte kan enas om hur bodelningen ska genomföras kan på ansökan en bodelningsförrättare förordnas efter ansökan hos tingsrätt.

Arvsrätt
När en person avlider ska en bouppteckning och ett arvskifte förrättas. Sambor ärver inte varandra enligt lag, utan det gör barn eller föräldrar till den avlidne sambon om testamente saknas. Om dödsbodelägarna inte kan enas i frågan om arvskifte kan en boutredningsman/skiftesman förordnas efter ansökan hos tingsrätt. Boutredningsmannen/Skiftesmannen kan förrätta ett så kallat tvångsskifte.

Målsägandebiträde
Brottsoffrets advokat som för skadeståndstalan och i övrigt ger stöd och hjälp till målsäganden. Målsägandebiträde förordnas oftast i mål gällande grövre brott t.ex. vid sexualbrott, misshandel och/eller behov föreligger på grund av målsägandens personliga relation till den misstänkte.

Särskild företrädare för barn
Förordnas när en vårdnadshavare är misstänkt för brott mot barn i dess vård. Om barnet har två vårdnadshavare kan ibland den vårdnadshavare/förälder som inte är misstänkt företräda barnet. Företrädaren ska ta tillvara barnets rätt under förundersökningen och efterföljande rättegång. Företrädaren beslutar om förhör med barnet får ske och för det fall det är aktuellt om läkarundersökning får ske (med anledning av brottet).

Bodelning
Vid en skilsmässa ska makar enligt huvudregeln dela på respektive makes tillgångar med avdrag för skulder. Den egendom som ska ingå i bodelningen kallas giftorättsgods och egendom som inte ingår kallas för enskild egendom. Enskild egendom kan uppkomma genom äktenskapsförord, gåva eller testamente.

Äktenskapsförord
Upprättas om makar önskar förordna att viss eller all egendom skall undantas bodelning.

Samboavtal
Upprättas om sambor inte önskar att bodelning ska se vid separation.

Bodelningsförrättare
På ansökan av make kan tingsrätten förordna att en bodelningsförrättare skall förrätta bodelning, tvångsvis om parterna inte kan enas. Parterna betalar bodelningsförrättaren enligt huvudregeln med hälften vardera. Makarna är solidariskt betalningsskyldiga gentemot bodelningsförrättaren.

Testamente
Den som upprättar testamente kallas testator. Om testator vill frångå den legala arvsordningen (Ärvdabalkens regler om arv) eller önskar att den egendom arvingarna ärver skall vara arvingens enskilda egendom (skyddas från arvinges bodelning). Även önskemål om begravning mm förekommer i testamenten.

Testamentsexekutor
Advokatbyrån åtar sig uppdrag som exekutor, vilket innebär att testator i förväg bestämmer att advokatbyrån ska se till att testamentet blir verkställt. Ofta förordnas testamentsexekutor till boutredningsman och skiftesman om så blir aktuellt.

Bouppteckning och arvskifte
Den avlidnas tillgångar och skulder skall upptas i en bouppteckning. Om den avlidna var gift eller sambo skall även maken eller sambons egendom antecknas. Bouppteckningsförrättning skall ske inom tre månader från dödsfallet.

Boutredningsman/Skiftesman
När arvingar inte kan enas om hur ett bo ska avvecklas  eller hur ett arvskifte ska ske kan tingsrätten efter ansökan förordna boutredningsman som ensam omhändertar boet och tvångsskiftar boet om enighet inte kan nås.

Godmanskap och förvaltarärenden
P.g.a. hälsotillstånd kan ibland en person inte själv sörja för sin person, förvalta sin egendom eller bevaka sin rätt – då kan personen behöva en god man eller en förvaltare.

Utbildning och föreläsningar
Skräddarsydda föreläsningar inom advokatbyråns verksamhetsområden sker kontinuerligt. Lucie H Skantz föreläser ofta och gärna på t.ex. Mälardalens högskola, Banker, och Barnahus.