Vanliga frågor

Finansiering

Rättskydd  (ingår i hemförsäkringen) kan beviljas av försäkringsbolaget om parterna bott isär minst ett år sedan tvist uppkom. Försäkringen ska också ha varit i bruk en viss tid. För tvistemål gäller särskilda beloppsgränser.

Allmän rättshjälp kan beviljas av domstol eller Rätthjälpsmyndigheten om part inte har rättsskydd och om parten inte har en årsinkomst överstigande 260 000 kr, viss hänsyn tas till underhållsskyldighet, förmögenhetsförhållanden och skuldsättning.

Vad kostar det att anlita advokat?

I de ärenden och mål som rättsskydd eller allmän rättshjälp beviljats i gäller den s k rättshjälpstaxan,
1 845 kr/timme (2023). För det fall klienten har en hemförsäkring ingår rättsskydd som i första hand kan subventionera en tvist genom att bekosta ombudsarvodet med avdrag för en självrisk som vanligtvis uppgår till 20 % av ombudskostnaden.

I andra hand kan allmän rättshjälp beviljas och då beslutar domstol vilken rättshjälpsavgift klienten själv ska betala. Rättshjälpsavgiften bestäms  till en viss procentsats, mellan 2-40 %, av ombudsarvodet.

I mån av behov och efter särskild överenskommelse med advokatbyrån kan uppdelning/avbetalning av arvodet beviljas.

Vad är god advokatsed?

Yrkesetiska regler bl a om advokatens roll och hur advokater ska förhålla sig gentemot klient, motpart, domstol m fl. Reglerna omfattar advokatens tystnadsplikt, jäv, försäkringsskydd (advokater omfattas av en obligatorisk ansvarförsäkring). Disciplinåtgärder kan följa om advokat bryter mot reglerna.

För fler vanliga frågor följ Advokat Lucie H Skantz på fb